Bảo hành điện tử

Các vấn đề khó khăn

Trong quá trình triển khai hệ thống bảo hành điện tử toàn diện vẫn có nhiều khó khăn và vướng mắc, chủ yếu vẫn từ bên trong các nghiệp vụ của doanh nghiệp

Danh sách sản phẩm tại doanh nghiệp quản lý theo một mã số chung, không có Serial Number hay Code để phân biệt.

Chuyển đối hệ thống không dễ dàng vì sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau trong công ty.

Một số khu vực, đại lý không hợp tác sử dụng phần mềm.